lokalizacja!
Bitomat Bitcoin w Bydgoszczy znajduje się obecnie pod adresem
Zielone Arkady, Wojska Polskiego 1, 85-171 Bydgoszcz.

Bitomat a podatki

Nie wiesz jakimi pra­wami rządzi się prawo podatkowe związane z wpłatami i wypłatami w bitomatach? Zapra­szamy do prze­czy­ta­nia poniższego arty­kułu.

Czytaj artykuł

Czasem sły­szymy lub widzimy reklamę, że warto zain­we­sto­wać w pieniądze wirtualne, bo można się na nich wzbo­ga­cić. Jeśli chcesz zacząć swoją przy­godę z Bit­co­inem, ale nie masz poję­cia na jakiej zasa­dzie działa, oraz jakimi pra­wami rządzi się prawo podatkowe związane z wpłatami i wypłatami w bitomatach, to zapra­szamy do prze­czy­ta­nia poniższego arty­kułu.

Co to jest bito­mat?

Na począ­tek wyja­śnię Ci, co to jest bito­mat. Bito­mat to ban­ko­mat do kryp­to­wa­lut. Umoż­li­wia on zakup oraz sprze­daż kryp­tow­lut. Zwy­kle w ban­ko­ma­cie bit­coin możemy wymie­niać pol­skie złote na Bit­coin oraz na odwrót. Jak możemy się domy­ślić, jest to jeden z naj­szyb­szych spo­so­bów, aby zacząć inwe­sto­wać w kryp­tow­luty.

Zakup Bit­coin w bito­ma­cie a podatki

W bito­ma­cie możemy wymie­nić cyfrowe pie­nią­dze na materialne. To bar­dzo pro­ste. Na począ­tku trzeba zało­żyć inter­ne­towy port­fel, w któ­rym będziesz trzymał swoje pie­nią­dze. Póź­niej musisz poszu­kać bito­matu i na jego ekranie trzeba kliknąć kup Bitcoin. Wtedy ska­nu­jesz adres swo­jego port­fela inter­ne­towego. Wystar­czy przy­ło­żyć kod QR do ska­nera. Następnie określamy sumę i gotowe. Dobrze jest wie­dzieć, że bito­maty pobie­rają pro­wi­zję za możliwość wymiany gotówki na Bitcoin i odwrotnie. Jed­nak, tak jak w banku, zależy ona od ope­ra­tora. Jeśli cho­dzi o zakup kryp­to­wa­lut, w tym wypadku Bit­coina, to pro­wi­zja wynosi od 0% do ok. 8% względem giełd. Podobnie ma miejsce sytuacja ze sprzedażą.

Bito­mat a urząd skar­bowy

Jeśli cho­dzi o poda­tek, to ter­min opłaty za kryptowaluty jest  jeden w roku i tylko z dochodu jaki z niego mamy. Rozli­czamy go wtedy, gdy roz­li­czamy rów­nież dochód z innych źró­deł. Czyli trak­tu­jemy to jak pie­nią­dze, które dosta­jemy w pracy. Na przy­kład, jeśli w zeszłym roku zaro­bi­łeś tysiąc zło­tych na kryp­to­wa­lutach, to do końca kwiet­nia następ­nego roku musisz się roz­li­czyć z urzę­dem skar­bowym. Do tego uży­wasz for­mu­la­rza PIT-38, a w polu obok uzu­peł­niasz „E”.

Bito­mat a poda­tek

Aby roz­li­czyć poda­tek, będą potrzebne wyciągi z trans­ak­cji z plat­formy, na któ­rej ich doko­nu­jemy. Dobrze jest trzy­mać każdą z nich osobno. Data jest w nich bardzo ważna. Poda­tek w wyso­ko­ści dzie­więt­na­stu pro­cent musimy uiścić dopiero wtedy, gdy uzy­skamy dochód od Bit­coina. Dochód z krypto obliczamy odejmując koszty przychodu od dochodu. Do nich zali­czamy pro­wi­zję za trans­ak­cję oraz sam zakup kryp­to­wa­luty. Jeśli dopiero co zaczą­łeś swoją przy­godę i nic nie zaro­bi­łeś to nie musisz pła­cić podatku. Wtedy roz­li­czasz się z fiku­sem w ten spo­sób, że poka­zu­jesz potwier­dze­nie kupna Bit­coina wypeł­nia­jąc pole przy­chodu. Pole dochodu zosta­wisz puste. Jeżeli wymieniasz jedną wirtualną walutę na drugą to nie płacisz podatku. Urząd skarbowy nie uważa tego za wzbogacenie się. Dopiero gdy Bitcoina wymienisz na jakiś towar czy usługę to będziesz musiał się rozliczyć.

Bito­maty na świe­cie i w Pol­sce

Jed­nym z naj­więk­szych pio­nie­rów, jeśli cho­dzi o ilość bito­matów są Stany Zjed­no­czone. Ich ilość w tym kraju w prze­kro­czyła cztery tysiące. Dru­gim kra­jem jest Kanada ale posiada ich już tylko sie­dem­set trzy­dzie­ści. Pol­ska posiada ich już tylko pięć­dzie­siąt trzy. To poka­zuje jaki jest prze­skok. Sie­dem­dzie­siąt pro­cent bito­matów jest ulo­ko­wa­nych w Ame­ryce Pół­noc­nej.  Euro­pia posia­da ich około tysiąca. Nie każde pań­stwo euro­pej­skie je ma. To może być pro­ble­ma­tyczne jeśli wyje­dziesz gdzieś na wakacje. Warto wie­dzieć, że bito­maty są jesz­cze w Hong Kongu oraz w Kolumbi.

Strona Główna